ENERXÍAS RENOVABLES DO FUTURO


IMPACTO ECOLÓXICO DAS ENERXÍAS NON RENOVABLES


AVANCES EN ENERXÍA SOLAR E EÓLICANOVOS MEDIOS DE TRANSPORTEOUTROS APROVEITAMENTOSNOVAS TECNOLOXÍAS DE ALMACENAMENTOO SÉCULO NEGRO: CEN ANOS DE PARÉNTESE DAS ENERXÍAS RENOVABLES

- Os últimos 100 anos da nosa historia están absolutamente dominados polo petróleo, tanto como fonte enerxética como de materiais (plásticos).

Non sempre foi así, as fontes de enerxía dominantes durante séculos foron as renovables, ata o comenzo da revolución industrial no século XVIII.

- A era do petróleo finalizará a mediados do século XXI. Hai que buscar alternativas.

- É o momento de pechar este longo paréntese das enerxías renovables e recuperalas para garantir o futuro do noso planeta sen renunciar ó noso desenvolvemento tecnolóxico.FOTO: Refinería de petróleo en Bilbao (VIZCAYA)

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL E REVOLUCIÓN ENERXÉTICA

- A revolución industrial do século XVIII supón un aumento da demanda enerxética. As fontes renovables da época non eran capaces de cubrir esa demanda, polo que comenza a súa sustitución por fontes non renovables (carbón).

- O carbón emprégase nas máquinas de vapor das fábricas, nos ferrocarrís e ó longo do século XIX acaba coa navegación a vela, que tamén era unha enerxía renovable.

- Desde comenzos do século XX o petróleo sustitúe ó carbón e impónse nos medios de transporte, eliminando os vehículos tradicionais: barcos de vela, vehículos de tracción animal, incluso as bicicletas e os desprazamentos a pé. A aviación o usa desde o primeiro momento.

- Ó longo do século XX o petróleo domina totalmente como fonte de enerxía, pero ó mesmo tempo xa comeza a detectarse o seu esgotamento.

FOTO: Central térmica de As Pontes (A CORUÑA)

O CUSTO REAL DOS COMBUSTIBLES FÓSILES

- O uso masivo do petróleo como fonte de enerxía imponse por motivos económicos, aparentemente era máis barato usar petróleo que as outras fontes de enerxía xa existentes.

- Non se tiñan en conta outros costes que tamén son reais, e que temos que pagar entre todos:

- a contaminacion atmosférica

- a destruccion da natureza e o patrimonio

- a ruptura na transmisión do saber tradicional

- o expolio dos recursos dos países productores

Hoxe sabemos que o uso de petróleo supón un ataque sen precedentes á ecoloxía do planeta, que temos que correxir antes de que as súas consecuencias sexan irreversibles:

- aumento do efecto invernadoiro polo CO2

- contribúe á destrucción da capa de ozono

- contaminación por verquidos e residuos

FOTO: Explotación de carbón en As Pontes (A CORUÑA)

O FUTURO SERÁ SEN PETRÓLEO

- A era do petróleo rematará a mediados deste século

- Neste momento xa non hai suficiente petróleo para cubrir tódalas necesidades dos países industrializados

- A escaseza de petróleo está a provocar tensións mundiais e guerras de conquista

- O aumento de prezo dos combustibles frea o desenvolvemento en todo o mundo, pero aféctalles especialmente ós países pobres

- Algúns países como Suecia xa teñen o obxectivo de rematar co uso do petróleo en 2020

- A Unión Europea pretende chegar ó 20% de enerxías renovables nesa data

- O Protocolo de Kyoto pretende reducir a contaminación mundial e e emisión de gases á atmósfera

- Galicia pretende cubrir o 95% do consumo eléctrico con enerxías renovables en 2012

FOTO: Contaminación atmosférica en Bilbao (VIZCAYA)APROVEITAMENTO MODERNO DAS ENERXÍAS RENOVABLES

A tecnoloxía moderna permite desenvolver moitas formas de aproveitamento das enerxías renovables:

- Solar térmica (baixa, media ou alta temperatura)

- Solar fotovoltaica (aillada ou conectada á rede)

- Eólica (terrestre ou mariña)

- Hidráulica (encoros, minicentrais)

- Maremotriz

- Ondas mariñas

- Xeotérmica

- Biomasa (forestal, biocombustibles)

- Hidróxeno (combustible, pilas de combustible, fusión)

- Biogás

FOTO SUPERIOR: Central mareomotriz de Rance (FRANCIA)

FOTO INFERIOR: Aeroxerador en Sotavento (A CORUÑA)

CENTRAIS SOLARES FOTOVOLTAICAS

- A tecnoloxía solar fotovoltaica xa permite a realización de grandes instalacións conectadas á rede, que fan a mesma función que as centrais eléctricas convencionais. Moitas teñen o seu orixe na iniciativa de particulares ou colectivos, recibindo o nome de “granxas solares”.

- O custo deste tipo de instalacións todavía é elevado, pero nalgúns casos son a única fonte de suministro posible en zonas illadas ou con mala calidade de suministro eléctrico.

- As instalacións fotovoltaicas poden funcionar durante moitos anos cunha elevada fiabilidade e un mantemento moi simple.

- A medida que se vaian abaratando e aumenten o seu rendemento iremos vendo cada vez máis instalacións deste tipo, que ademáis teñen a vantaxe de que a producción de enerxía está máis próxima ó usuario, polo que contribúen a evitar os cortes de suministro típicos das redes con centrais grandes.

FOTO SUPERIOR: instalación fotovoltaica do Fórum (BARCELONA)

FOTO INFERIOR: instalación en construcción na provincia de Valladolid.

AVANCES EN ENERXÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

- Os modernos paneis fotovoltaicos xurdiron da necesidade de suministro enerxético para as viaxes espaciais.

- Os sistemas fotovoltaicos están en constante proceso de mellora, con avances no seu rendemento e materiais empregados.

- Un método moi común de aumentar o rendemento consiste en instalar sistemas de seguemento solar, que manteñen os paneis no ángulo máis axeitado en cada momento do dia.

- A investigación neste campo pode mellorar moito os resultados e custo deste tipo de enerxía.FOTO SUPERIOR: sistema solar con orientación no plano horizontal no Parque de las Ciencias (Granada)

FOTO INFERIOR: paneis fotovoltaicos de silicio amorfo no parque de Sotavento (A Coruña)


AVANCES EN ENERXÍA SOLAR TÉRMICA

- A enerxía solar térmica tamén está en constante evolución, con novos sistemas de captación e almacenamento e incluso permiten a producción de frío en instalacións de climatización.

- Os captadores planos son os máis empregados, pero existen outros como os de tubos de baleiro cunhas propiedades moito mellores, sendo capaces de captar enerxía incluso con temperaturas exteriores baixo cero.

- Os sistemas de climatización (calor ou frío) están todavía en fase experimental pero é probable que en poucos anos sexan de uso común. Estes sistemas poden acadar un grande aforro enerxético, xa que o máximo consumo dos equipos de climatización coincide co máximo aporte de enerxía solar.FOTO: tubos de baleiro empregados en captadores de última xeración en Beade (Vigo)

AVANCES EN ENERXÍA EÓLICA

- A enerxía eólica e, xunto á hidroeléctrica, a que está máis madura tecnolóxicamente e permite a súa explotación comercial a gran escala.

- Isto débese a que no seu desenvolvemento aproveitou a experiencia existente no campo da navegación e da aviación.

- Tamén se prantexa a posibilidade de instalar centrais mariñas próximas á costa.

- A enerxía eólica ten o problema da dificultade de coñecer con antelación a potencia xerada para planificar o suministro, o que podería solucionarse mediante sistemas de almacenamento.

- Tamén ten o problema do seu elevado impacto paisaxístico, o que pode reducirse mediante o emprego de novos modelos de aeroxeradores de maior tamaño e potencia.FOTO SUPERIOR: aeroxeradores na serra Faladoira (A Coruña)

FOTO INFERIOR: aeroxeradores no parque de Sotavento

PILAS DE COMBUSTIBLE

O uso máis común dos combustibles é a xeración de calor mediante unha reacción química co osíxeno. A enerxía térmica resultante pode empregarse para producir electricidade.

Unha PILA DE COMBUSTIBLE é un elemento que consigue obter electricidade directamente a partir da reacción química do combustible (e algo de calor residual).

Sirve para alimentar todo tipo de dispositivos eléctricos e electrónicos.

No futuro próximo teremos vehículos eléctricos que funcionen con pilas de combustible, pero tamén ordenadores e incluso teléfonos móviles. Mediante esta tecnoloxía as vivendas poderían ter ó mesmo tempo electricidade e calor.

Se o combustible se produce mediante enerxías renovables (como o caso do hidróxeno mediante electrólise solar) podería garantirse unha producción enerxética renovable e sostible.

FOTOS: Electrolizador, pila de combustible e vehículo de xoguete a metanol no parque de Sotavento (A Coruña)
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

- Os vehículos eléctricos son desde hai tempo unha alternativa real ós de motor de combustión interna, pero os intereses industriais e comerciais frenan o seu desenvolvemento.

- Os vehículos totalmente eléctricos están formados por un conxunto de baterías para almacenar a enerxía, unha unidade de control e un motor eléctrico.

- Son moi silenciosos e non producen ningún tipo de gas de escape, polo que o seu uso non é contaminante.

- Tamén existen vehículos eléctricos experimentais de pila de combustible de hidróxeno, que producen como residuo únicamente vapor de auga.

- Outra alternativa son os vehículos híbridos, con doble motor de combustión interna e eléctrico. Este tipo de vehículos poden ser unha boa forma de transición cara ós totalmente eléctricos.FOTOS: vehículos eléctricos experimentais no “Encuentro Solar 2007” en Granada.COCIÑA SOLAR

- A cociña solar é unha forma de aproveitamento enerxético simple, barata, e moi axeitada para países en vías de desenvolvemento.

- O seu uso evita a destrucción da masa forestal e contribúe a reducir o traballo infantil, xa que a busca e transporte de leña é un traballo que moitas veces recae sobre os nenos.

- As cociñas solares de concentración fanse mediante superficies reflectantes que focalizan os raios solares sobre un punto, que pode acadar unha elevada temperatura.

- Os fornos solares de acumulación fanse mediante un recipiente térmicamente illado coa parte superior transparente, que acumula enerxía por efecto invernadoiro.FOTO SUPERIOR: cociña solar parabólica e fornos de acumulación no “Encuentro Solar 2007” de Granada.

FOTO INFERIOR: forno solar experimental e asador de brochetas feitos por alumnos de secundaria, presentados no “Encuentro Solar 2007” de Granada.O FUTURO DA ENERXÍA, ¿QUÉ PODEMOS FACER?

- Pedir máis recursos para a investigación. O aproveitamento das enerxías renovables está tecnoloxicamente maduro, e inda ten moito potencial de mellora. Só fan falta cartos.

- Adoptar medidas de aforro para reducir o consumo, non podemos seguir vivindo como ata agora (especialmente os países máis ricos).

- Facer instalacións de enerxías renovables nas nosas casas. Inda que agora son todavía caras, se hai suficiente demanda os prezos baixarán, como sucede cos ordenadores, teléfonos móviles, etc.

- Cambiar a nosa mentalidade: comezar a responsabilizarnos do noso propio abastecemento enerxético. Hai poucos anos moitas casas non tiñan auga, electricidade, calefacción, teléfono ou internet, e hoxe considerámolo imprescindible. Dentro de poucos anos ninguén pensará en vivir nunha casa que non produza e almacene a súa propia enerxía, os paneis solares e aeroxeradores serán un electrodoméstico máis.

FOTO SUPERIOR: Sistema experimental de almacenamento mediante hidróxeno en Sotavento (A CORUÑA)

FOTO INFERIOR: “vehículo eólico” en Coruxo (VIGO)